VROEGERE PROJECTEN in de WIJKWindturbines in Schoten

Ecopower heeft begin 2020 een officiele aanvraag voor het bouwen van twee windturbines met een tiphoogte van 150 meter langs het kanaal aangevraagd. Vele wijkbewoners waren bezorgd.

Minister Demir heeft de aanvraag definitief geweigerd.

RUP Veerhuisdreef

De Veerhuisdreef bevat momenteel lange smalle percelen met bungalows en volwaardige woningen. Oorspronkelijk hadden deze een recreatieve bestemming langs het kanaal.

Het RUP beoogt een kwalitatieve ordening vanhet gebied met woonzekerheid voor de bewoners. De basis zal worden gelegd voor verdere investeringen in wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen. De oplossing, die afgetoetst werd met de bewoners en beslist in 2011, voorziet in 2 aan 2 geschrankte bebouwing. Door het ruilen van naastliggende percelen ontstaan bredere en minder diepe percelen waarop volwaardige halfopen bebouwing kan ingeplant worden.

In de nrs 26 tot 32, met vele bungalows op kleine percelen, worden de nodige uitgeruste wegen voorzien. De kleine percelen worden gegroepeerd om volwaardige woningen toe te laten. Deze woningen worden maximaal per 2 geschakeld.

De straat wordt volledig heraangelegd in 2015, inclusief het verkeersplateau aan de Heidebloemlei.

Terug naar overzicht