VROEGERE PROJECTEN in de WIJKRUP Veerhuisdreef

De Veerhuisdreef bevat momenteel lange smalle percelen met bungalows en volwaardige woningen. Oorspronkelijk hadden deze een recreatieve bestemming langs het kanaal.

Het RUP beoogt een kwalitatieve ordening vanhet gebied met woonzekerheid voor de bewoners. De basis zal worden gelegd voor verdere investeringen in wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen. De oplossing, die afgetoetst werd met de bewoners en beslist in 2011, voorziet in 2 aan 2 geschrankte bebouwing. Door het ruilen van naastliggende percelen ontstaan bredere en minder diepe percelen waarop volwaardige halfopen bebouwing kan ingeplant worden.

In de nrs 26 tot 32, met vele bungalows op kleine percelen, worden de nodige uitgeruste wegen voorzien. De kleine percelen worden gegroepeerd om volwaardige woningen toe te laten. Deze woningen worden maximaal per 2 geschakeld.

De straat wordt volledig heraangelegd in 2015, inclusief het verkeersplateau aan de Heidebloemlei.

Terug naar overzichtHeikantstraat 100

De buurtbewoners hebben last van lawaaihinder bij het lossen en transporteren van bouwafval op het terrein.

De gemeente heeft aan de gebruikers gevraagd om het afval in de containers enkel te lossen met gesloten poort en deur en om de poort te sluiten bij het afleveren van de containers. Er wordt ook een geluidsdempend materiaal voorzien in het magazijn zelf op de plaats waar de containers worden gestald om contactgeluid en trillingen te verminderen. Tevens wordt gekeken of de grote container niet kan worden vervangen door 2 kleinere om de verplaatsingen ter vereenvoudigen.

De milieuvergunningen zijn in orde gebracht.

Terug naar overzichtBouwproject Heikantstraat 86

Bouw van 5 appartementen en 10 garageboxen.

De gemeente heeft de bouwvergunning geweigerd, maar de Bestendige Deputatie van de Provincie heeft haar goedkeuring gegeven. Het college van Burgemeester en schepenen heeft beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad heeft de beslissing van de Bestendige Deputatie vernietigd.Het project is bijgevolg vergund.

Terug naar overzicht